..?תיב יל הנבי ימ

םישפחמו רתא םיקהל םיצורש ,רעונ ינבו םירגובמ לש תוינפ ךותמ רצונ הזה ףדה
.תירבעב יוצר ,הכרדה
,םירמוחו תונומתל תורוקמ :םידיחיה חרכהב אל ,םינוש תורוקמ ןאכ זכרל יתסינ
.הרזע לבקלו תועדוה ריאשהל ולכות םש םימורופל םירושיקו םיכירדמו םירתא
: םיטרפל .רתא תונבל ליחתהל םיניינועמה םירגובמל ןויע ימי םג םייקל ןתינ
gilat@arava.co.il ליימ יאב וא 6592247
קסידה לע רבסה .םירתא ינובל תדחוימ הסריגב ,תונכות קסיד ןימזהל םג ןתינ
םניא תונכותל םירושיקה - רוטילקתה לע םג עיפומש ףדל אמגוד קר יהוז)
( !ןאכ םידבוע

.םיפסונ םירתא לע תוצלמהו תורעה ,תובוגת לבקל חמשא

!שדח
?ללכב תונכות םע ךבתסהל ילב HTML ב ןמאתהל תצק םיצור
.ןווקמ ךרועב ושמתשה
תוארל ידכ .ינמיה ןולחב האצותה תא דימ וארו ,ילאמשה ןולחב וצרתש המ ובתכ
.Preview רותפכ לע ושיקה םידחוימ םיבוציע

HTML יכרוע

Front Page Express
98 תונולח םע דחי תנקתומ כ"דב - םירתא תיינבל טפוסורקימ לש תישפוח הנכות
.ררולפסקא טנרטניא וא/ו
.התוא אוצמל םתחלצה אל םא - המצע ינפב הנכותה תא דירוהל םילוכי םתא ןאכמ
אצמתו ,D וא C ןנוכל םיצבקה תא רומשל ורחב ,הדרוהה ירחא ץבוקה תא וצירה
.ןנוכ ותואב FPXpress היקיתב ( Fpxpress.exe ץבוקה) הנכותה תא

1stPage 2000
 .תויורשפא לש םוצע ןווגמ הליכמה תישפוח הכירע תנכות

!שדח
HebMaster
HTML דוק תביתכ לע ססובמ אוה .תירבעה יבתוכ רובע דחוימב הנבנש HTML ךרוע
המכ עצבל םירשפאמש םיליגרה םילכל ףסונב ,תירבעה ךופיהל םידחוימ םילכ ליכמו
.יטמוטוא ןפואב תונכית תומישמ
!קודבל הווש -ישפוח
.הנכותה תדרוהל רושיק םגו םירבסהה לכ תא ואצמת רתאב

!שדח
CoffeeCap Free Viewer Plus
תרשפאמ .החונו תיתודידי דאמ תארנ ןושאר טבמבו ,שומישל תישפוח תיפרג הנכות
תריצי םגו ,הכותחה הנומתה םע HTML ץבוק לש הריציו הלודג הנומת לש ךותיח םג
תונומתל תורשוקמש ( thumbnails - "םילוב") תונטקומ תונומת םע HTML יפד
.תולודגה
3.6 MB ץבוקה לדוג
!תוסנל הווש

:םירתאל םייפרג םירמוחל תורוקמ
.דועו תויצמינא םיעגר ,תונומת דירוהל ולכות םהמ םירתאל םירושיק לש המישר

:טנרטניאב תונומת שופיח
הנומתה לש המידקמ הגוצת תוארלו ,חתפמ תולימ תרזעב שפחל רשפאמ : הטסיוהטלא
ןטקב
םינוש הידמיטלומ יצבק שופיח - Fast
םירחא הידמיטלומ יצבקו תונומת שופיח - Lycos
םייתנב - לוגוג לש ןייוצמה עונמה תרזעב טנרטניאב תונומת שופיח - google
!שדח 
.אטב תסריגב

הידמיטלומו תונומת שופיחל םירתא
ArtToday
דירוהל ידכ .דבלב תונטק תונומת לש הדרוה רשפאמה רבד םולשת אלל םשרהל ןתינ
.םולשתב יונימ תושעל ךרוצ שי רתאה עיצמש תונומתה לכ תא
םירתאל םיעקר
תרחא הרטמ לכלו
Clipart Center
םולשתב וא ,םניחב םשרהל ןתינ
Ditto
. םימוליצל הלועמ . תונומת לש ישפוח שופיח
AllFreeClipArt
תונולח המכ :ריחמה .רתאל םירמוחו םיטראפילק ,תונומתל ישפוח רוקמ דוע
.רושיקה םע םיחתפנש םיפסונ
טפוסורקימ לש הירלגה
םתוא רומשל םג ןתינ .סיפוא ימושיב הפי םיבלתשמש םיטראפילקל ןייוצמ רוקמ
תויצמינא םג שי .הרטמ לכל וא רתאב שמתשהלו (ללכ ךרדב gif טמרופב) תונומתכ
.םימוליצו

םירתא ינובל םימורופ
קלחב .אשונ לכב טעמכ הרזעו עדימ אוצמל ולכות (כ"דב) םייחה יקקוש םימורופב
.בוט-ןוצר-ילעב םתס - םירחאבו ,םיחמומ םכל ונעי םימרופהמ
:םירתא ינובל תירבעב םימורופ
םירתא ינוב :ענענ
טנרטניאב םירתא תיינב :הלאוו
םיישפוחה םירתאה ינוב :ןייל ןוא לארשי
םירתא תרוקיב :זופת
םירתא ינוב :זופת

רדליב
תירבעב םירתא תיינב

 

HTML דמלמ ולוז

, שופיח עונמ תפסוה ,םיספט םע הדובע - הבחרה תצק םגו ,HTML ב יסיסב סרוק
.םיקירטו םיפיט ,טא'צ תפסוה

ירבעה טנרטניאל ךירדמה
.םינוש םיאשונב םיטנוולר םירמוחל תוינפה .םירתא ינובל תוצעו הכרדה

םירתא תיינבב ב"א
.םיפיטו םירבסה .דועו שלפ הוא'ג ,הקיפרג :םירתא תיינבב םיאשונ ןווגמ

רדליב
.דועו םירפס לע תוצלמה ,םיטפירקס רגאמ ,םיכירדמ רגאמ

םירתאה ינוב זכרמ
םיקניל תצקו םימורופ, תונכות תדרוה ,םיכירדמ

WebMaster Help
.דועו הוא'ג ,םירתא ןוסחיא לע תצק - םשמו הפמ תצק ןתונש רתא דוע

םירתאה ינוב תניפ
רימא לש םירזעה תניפב
.םירתא ינוב רובע םיליעומ םירזעל תוינפהו תוריקס

הלוז תורפס
םיליכמה םירתאו , תונכותל ןכו ,םירתא ןוסחיא םינתונה םירתאל םירושיק
.הווא'ג לש תויצקילפא

PC Media לשו ++Z לש ףתושמה HTML ה ךירדמ
םילכ ,תירבעה תויעב ,טנרטניאב תונומת לש םיטמרופ תודוא םירבסה ,HTML
.םינוש
.םיליחתמל

My Club
.יוסינ תסריגב םירתא ינובל רתא
.תונכותו םירתאל תוינפהו םירמאמ ליכמ
.ןמזמ ןכדעתה אל וליאכ הארנ יתקדב רשאכ

טנלמע לש םירתא תיינבל ךירדמה
םירתאל ירושיק םג ללוכ ,טפירקסהוא'גו הוא'ג לע טעמו ,תירבעל םיפיט ,HTML
.תירבעב אקוד ואל -
ןכדעתמש הארנ אל ,קיתו ךירדמ
.רקיעב םיליחתמל

דאמ רתאה ,םימורופה יטטושמל Xself יוניכב העודיה , סבורפ שוש לש רתאה
רקיעב בל ומיש .םיטקיורפו תורוקמ המכל םירושיק ןתונ לכה ךסבו ,עונצ
.םינוש םיפיטו תוצע ואצמת םש ,"יתבתכש םינוש םירבד לש הפוסא" - ינשה רושיקל
.םיפיטו תופסותל אלא ,רדוסמ דומיל ךרוצל רוקמ אל

Web Portel
טנרטניא ירתא ינובל ילארשי לטרופ
ךא ,תירבעב םירבסההו רתאה .םיטנוולר םיאשונ ינימ לכב םירתאל םירושיק
.אקוד ואל - םירושיקה

םירתאה ינוב תיב
. ומצע רתאה לש םיירוקמ םיכירדמ םגו תונכות ירגאמל םירושיק םג ללוכ
.םישמתשמ םורופ םג רתאב

WebJunkie
יל הארנ .םישלוגל םגו םירתא ילהנמל ,םיאקיפרגל ,םיתנכתמל םילכ ליכמ רתאה
.םירבסה םע תוירוגטקב םירדוסמ ךא ,ירוקמ רמוח אלל םיקנילב קר רבודמש