:אוצמלו שפחל
search.gif (3925 bytes)worm1c.gif (3746 bytes)

.טנרטניאב ליעי שופיחל םיפיט

ךירצו הדובע םישוע :עדימ שופיח אוה טנרטניאה לש םיבושחה םישומישה דחא
הנכות וא ןקתה רסח ,הילע רמוח םישפחמש תיאופר היעב שי ,םיוסמ אשונ לע רמוח
אל לבא םייק לכה טעמכ .טנרטניאב עדימ אוצמל לכונ אלש רידנ .רחא רבד לכ וא
.םישפחמש המ אוצמל לק דימת

שופיח יעונמ הז המ :טרופמ רתוי תצק יטרואית עקר

.טנרטניאה לש יקלח סקדניא םירצוי שופיח תונכותו שופיח יעונמ ,רומאכ
:תויעבה תא םירתופ אל ןיידע לבא

:שופיח םיעצבמשכ םילקתנ ונחנא ןהב תויעבה

.תואצות דאמ הברה םילבקמ 1890.gif (121 bytes)
תויטנוולר אל ללכב תואצותהמ הברה
1890.gif (121 bytes)
.ללכב תואצות םילבקמ אל
1890.gif (121 bytes)
אל וא ןוכנ אוה לבקתהש עדימה םא רורב אל
1890.gif (121 bytes)
.םידבוע אלש םירושיק הברה םילבקמ
1890.gif (121 bytes)
.םיאצומ אלו עדימ ירגאמ םישפחמ
1890.gif (121 bytes)

אוה ןיינעה ןמ קלח ?םישפחמש המ הליעי הרוצב אוצמל תאז לכב רשפא ךיא
שופיחה תא ושעיש םיפיט המכ לבקל ולכות ןאכ .שוכרל וכרטצת ותוא ,ןויסינה
.רתוי לק

היהי רשפאש ידכ .םילבקתמש םיברה םירושיקה תומכב הרושק תולודגה תויעבה תחא
עיגהל תוסנלו שופיחה תא םצמצל םיבייח תויטנוולר תואצות םכותמ איצוהל
:ןתינש המכ דע תדקוממ האצותל

- ןוכנ ביתכ לע דיפקהל שי .שופיחל חתפמה תולימ תריחבב הבר תובישח שי sani.gif (1231 bytes)
אל תואצות ולבקתה םא ןכו !ביתכה תא וקדב - תואצות לכ ולבקתה אל םא     
.םילימה רדס תא תונשל וסנ ,תופדרנ םילימ וסנ .תויטנוולר     
לשמל .תואצותה רפסמ תא םצמצל ידכ רשפאש המכ דע טרופמ שופיחב שמתשהל שי sani.gif (1231 bytes)
2000 גאב" רתוי בוט וליפאו ,"98 תונולח"-מ בוט רתוי "98 תונולחב םיגב"    
."98 תונולחב    
לכ תא םיללוכש ולאכ ויהי םינוילעה םיפדה ,םילימ רפסמ םידילקמ םא sani.gif (1231 bytes)
לע עדימ לבקל הצרנ םא :אמגודל .םילימה תחא תא םיללוכה םיפד כ"חאו םילימה    
Barak Netanyahu םושרל הסננ תונורחאה םינשב הלשממה שאר תוליעפ    
.הלשממה ישאר ינשל םירושקה םיפד לבקנ .םילימה ןיב חוור םע     
.שופיחה עונמ לש תויחנהה תא קודבל ךירצ .הזמ הז םינוש שופיחה יעונמsani.gif (1231 bytes)
.help-ה ץבוק תא וקדב
,תולודג םג תואצומ תונטק תויתאו .תילגנאב תונטק תויתואב כ"דב שמתשנsani.gif (1231 bytes)
.םש שפחנ םא הלודג הנושאר תואב שמתשנ .ךפהל אל לבא
ידמ הברה ואצמנ םא .תואצותה ךותב שופיח םירשפאמש שופיח יעונמ שי sani.gif (1231 bytes)
.תואצותה רפסמ תא םצמצל התרזעבו תפסונ חתפמ תלימ רוחבל ןתינ תואצות

דאמ שופיח תנכות איה ,לשמל Copernic .הנכות תוסנל יאדכ םימעפל sani.gif (1231 bytes)
תרמוש ףאו תואצותה תא תרדסמ ,שופיח יעונמ המכב תינמז וב תשפחמש ,תחלצומ
.םתוא
.םיכרצה לע הנוע איה םירקמה בורבש הלש הטושפה הסרגב תישפוח הנכות יהוז

:שופיחה תבחרהו םוצמצל םיפיט
הנוש תצק הרוצב םיכמות םינוש םיעונמ .שופיחה תא םצמצל תוטיש המכ שי
םייוטיבב לשמל .םדקתמה שופיחה ףדב ןהב שמתשהל ךירצ םימעפלו ,וללה תויורשפאב
.תולודג תויתואב בותכל יוצר םתוא ,(AND ,OR ,NOT) םינאילובה

םיכמסמ ולבקתי אל) ךמסמב ועיפוי ונרחבש םילימה לכש ידכ
:שי (םילימהמ קלח םע

desert+ tourism+ :אמגוד (חוור אלל) הלימ לכ ינפל + ןמיס ףיסוהל 1890.gif (121 bytes)
desert AND tourism :אמגוד (חוור םע) םילימה ןיב AND םושרל 1890.gif (121 bytes)
.תאזכ תורשפא שי םא all the words רוחבל 1890.gif (121 bytes)

(ןתוא ונבתכ וב רדס ותואבו ועיפוי םילימה לכש םיצורשכ) יוטיב שופיח
"desert tourism" לשמל תואכרימב יוטיבה תא םיבתוכ 1890.gif (121 bytes)
exact phrase רחבנ רוחבל תורשפא שישכ 1890.gif (121 bytes)

:ונבתכש םילימה ןימ תחא תוחפל םיליכמה םיכמסמ אוצמל ידכ
,הזכ שופיחמ ענמיהל יאדכ םירקמה בורב .שופיחב לדחמה תרירב יהוז ללכ ךרדב
םיחוטב אלשכ םיאתמ .םילימהמ תחא קר םע תואצות םג םילבקמ זא יכ
.תואצות דאמ טעמ םילבקמשכ וא ,תבתכנ הלימה ךיא
.םילימה ןיב OR הלימב שמתשהל 1890.gif (121 bytes)
Any of the words רוחבל - רוחבל רשפאשכ 1890.gif (121 bytes)

שופיחהמ הלימ תאצוה
שחנ לע רמוח םישפחמ םא לשמל .עיפות אל תמיוסמ הלימש םיצור רשאכ םיאתמ
יטנומב םיקסועה םירושיק לבקל אל ידכ monty הלימה תא איצוהל הצרנ ,ןותיפ
(python :ההז הרוצב תילגנאב בתכנ) .ןוטייפ
הלימה ינפל NOT 1890.gif (121 bytes)
הלימה ינפל (סונימ) - 1890.gif (121 bytes)
הלימה ינפל  AND NOT 1890.gif (121 bytes)

(ךותיח יוות) םייללכ םיוותב שומיש
medical ,medicine ןתונ - medic* לשמל הלימהמ קלח ירחא תיבכוכב שמתשהל שי
ןוחטב ןיא םהב םירקמל המיאתמו שופיחה תא הביחרמ ןבומכ תאזה היצפואה .'דכו
.הלימה לש תויאה קוידב המ

:םימוחתב שופיח
םימוחתב אלא רתאה לכב אל שפחל תורשפאה איה שופיחה תא םצמצל ךרד דוע
אשונ תא תראתמ עבטה ךרדמש (title) תרתוכ שי יניצר רתא לכל לשמל .םימיוסמ
שפחל ףידענ תירבדמ תוריית ירקיעה םקוסיעש םירתא אוצמל הצרנ םא .רתאה
םירקמ םג ןתיש "desert tourism" םתס אלו "title" :desert tourism : תרתוכב
ב עייתסהל איה תרחא תניינעמ תורשפא .רתאב בגא ךרדבכ רכזומ יוטיבה םהב
ןכיה תעדל םינרקסש םירתא ינובל דחוימב םיאתמ .םירתאל םירושיק שפחל ידכ link
.םהלש רתאל םירושיק שי

.תואמגוד םע ,םימוחתב שופיח לש תופסונ תוירשפא המכ הלבטב

אמגוד ןתונ המ םיבתוכ המ 

Title: arava

רתאה תרתוכ

Title

Domain: com , domain:il

הנידמה תמויסו רתאה גוס

Domain

Host: ibm.com

חראמה תרשה םש
(הרבחה םש כ"דב)

host

Link: arava.co.il

םירושיק שופיח

link

image: tomato, image:*.gif

תונומת שופיח

image

URL: beatles.com

תבותכה ךותמ טסקט

URL

:םידחוימ םישופיח

םייפיצפס םיאשונ
,האופר ,תואלקח :אמגודל) יפיצפס אשונב וחמתהש שופיח יעונמ דאמ הברה שי
רשפא .םהב עייתסהל יאדכ טלחהב דקוממ דאמ והשמ םישפחמ רשאכו , (דועו םיבשחמ
םירושיקה תמישרבש ףדב רזעיהל םג ץלמומו ,שופיח יעונמב ולאכ םיעונמ שפחל
.ןאכמ תורישי וילא עיגהל ןתינ - הברעה רתאב

.ואדיוו לוק יצבק ,תונומת :םידחוימ םיצבק
תונומת ירגאמב דחוימ שופיח םירשפאמה altavista ,lycus)) שופיח יעונמ שי
תא סינכהלו םיליגרה םיעונמב םג שפחל ןבומכ רשפא .םירחא הידמיטלומ יצבק וא
.תוליגרה חתפמה תולימל ףסונב sound ,video)) תומיאתמה םילימה

םירפסו תע יבתכ
םירתוכ לבקל ןתינ ךא ,טנרטניאב תע יבתכו םירפס לש ןכות אצמנ אל כ"דב
ותוא רתוכה לע גשומ לבקל רשפאמ שופיחה .תולודג תוירפסב שופיחב םימיאתמ
םג םימיוסמ םירקמב תנתינ היירפסב םייונימלו ,ףדמה לע םייק םא ,ונאצמ
וילגר תתכל ץלאי - יונמ וניאש ימ .תעה בתכ וא רפסה תנמזה לש היצפואה
.ןכיהו םייק רמוחה םא שארמ תעדל לכי תוחפל ךא ,הירפסל עיגהלו
:תוירפסב שופיח לש תואמגוד
ילקראב תטיסרבינוא
ןוירוג ןב תטיסרבינוא תיירפס

עדימ ירגאמ ךותב שופיח
.ליגר שופיחב אצמנ אלש חינהל ריבס , םושר טנטפ לע רמוח אמגודל שפחנ םא
(םיטנטפ םושיר ,םיטנטפ) רתוי בחרה אשונה ךרד לכ םדוק עיגהל שי הזכ הרקמב
עדימ ירגאמ יבגל םג ךכ .ומצע רתאבש עדימה רגאמ ךותב שופיח עצבל ןתינ זאו
.םנכות תא ללוכ וניא ליגרה שופיחה - םירחא

:תירבעב שופיח
( טנרטניאב תירבע אשונב רבסה האר) תיתייעב עודיכ טנרטניאב תירבעה
איבי אל םיליגרה שופיחה יעונמב שופיחו אקווד תירבעב רמוחל םיקקזנ םימעפל
תינונס ומכ ךכל םידחוימה םירתאב רזעיהל שי - טושפ ןורתפ ךכל ןיא .תלעות לכ
םיאשונב םיילארשי םירתא אוצמל תוסנלו ,ידומיל רמוח שופיח םשל ח"טמ וא
אוה םהיניב לודגה .םימייקש םיברה םילארשיה םיסקדניאב שופיח י"ע ,םישקובמה
.םהב זכורמ שופיח םירשפאמ start ומכ םירחאו םילארשי הברה םג שי לבא ,הלאוו
שפחל םהב םג ןתינש םיימלוע ללכ שופיח יעונמ שי (תירבעב טנרטניא ירעש)
יאר בתכב םילימה תא בותכל ץלאנ כ"דב ךא , altavista לשמל - תירבעב
שי םדוק תרכזומש קינרפוק שופיחה תנכותב םג .תוחלצומ שממ אל תואצותהו
.תירבעב שופיח לש תורשפא
.ונשפיחש המ קוידב אוצמל לכונ דימת אלו ,תירבעב עדימ תוחפ שיש ןבומכ

רוויד תומישר ,םיט'צ ,םימורופ
דומללו ונתוא ןיינעמה אשונב םירחא םישנא םע ץעייתהל הצרנ םימעפל
:הז ךרוצל תוירלופופה תוירשפאה .םנויסינמ

(news groups ,ןויד תוצובק) םימורופ
ינימ לכב םימורופ שי .תובושת לבקלו ,תולאש ריאשהל ןתינ םהב םירתא ולא
םורתל םילוכיש םינימאמש םירחא םישמתשמ תולאשה לע םינוע םקלחב ,םיאשונ
םילויטב ןדה םורופ :םורופה אשונב םג ןבומכ יולת .אשונל םיחמומ - םירחאבו
.לשמל האופרב יניצר םורופ תמועל ,םוחתב דחוימ החמומל קקדזי אל םלועב
.םייק רבכ םישפחמש אשונה םא קודבלו שופיח עצבל ןתינ םימורופה ןמ םיברב
טרוא לש םימרופה תכרעמ :אמגוד

(הדיעו תוחיש) םיט'צ
םימיאתמ תוחפ םה ךכ םושמ .תמא ןמזב םימייקתמש ,ןייל ןוא םינויד םה םיט'צה
,תאז לכב .תוירכהו תולטב תוחישל כ"דב םישמשמו ,תודקומממ תובושת תלבקל
תרזעב לשמל םהילא עיגהל ןתינש ,םימיוסמ םיאשונל "החיש ירדח" המכ םימייק
,שארמ ועבקנש ולאכ םה םידקוממ םיאשונב םיפסונ םיט'צ .םהינימל IRC תונכות
אשונב םינינועמש םיפתתשמ םינימזמו ,אשונ וא תוישיא םיחראמ תומיוסמ תועשל
.ףרטצהל

(mailing lists) רוויד תומישר
המישרל ףרטצהל רשפא .ינורטקלא ראוד ךרד תומייקתמש ןויד תוצובק ןיעמ ולא
רשפא .יפיצפס אשונב תזכרמ המישר לכ רשאכ ,המישרל חלשנש המ לכ לבקלו תאזכ
ךא תועדוה חולשל כ"דב לוכי שמשמ לכ - המישרב ליבס וא ליעפ שמתשמ תויהל
.בייח וניא ןבומכ
תואלקח אשונב הברעה לש רוויד תמישרל תופרטצהה ףדל רושיק
.םיבשחמב הכימת אשונב הברעה לש רוויד תמישרל תופרטצהה ףדל רושיק
םינוש םיאשונב רוויד תומישרל תופרטצה עיצמה (תילגנאב) רתאל רושיק