שא תומוחו תוחיטב

ללכ ונבור .וניתורטמל ותוא לצנל ידכ ,םדומ ךרד טנרטניאל םירבוחמ ונחנא
- ינוויכ וד אוה תובורק םיתיעל ןכאו תויהל לוכי הזה רשקהש ךכל םיעדומ םניא
ונלש בשחמה לא רודחל םיסנמש םישנאו תונכות יפלא תשרב םימייק ןמז ותואב
םילוכיו ואצמש הצירפ תנכות םיקדובש םידלי תויהל םילוכי ולא .םהיתורטמל
תושפחמש תורבח ,תונגה םיקדובש םירקאה ,הנווכב אלש וא הנווכב םיקזנ םורגל
םושב שיגרנ אל םירקמה בורב .לגנו'ג שממ .דועו םילאיצנטופ תוחוקל לע עדימ
,ןגייחה תנכות לש םיבוהבה המכ דוע ויהי ילוא ,בשחמל הרידח עצבתת םא יוניש
םא םג .ןפוד אצוי והשמב שוחנש ילבמ תללוכה תרושקתב בלתשי רבדה יאדוב ךא
לש תוחיטבה יבגל ןוחטב םוש ונל ןיא הרקיו תללכושמ סוריויטנא תנכות וננקתה
לש הזה דצה םע תוקסעתמ ןניא לככ סוריוה תונכות לש ןבור בורש םושמ ,בשחמה
,קסידל םיחתפנש וא ליימ יאה ךרד םיעיגמש םיסוריו לע תועירתמ ןה :תוחיטבה
.בשחמב תוחותפ ( ports)  תואיצי ךרד תורידח לע אל לבא
םיסוס" תליתשו םיצבק תקיחממ לחה םינושו םיבר תושעיהל םילוכיש םיקזנה
,תיבה ףד יונישב הלכו - קוחרמ בשחמה לע תטלתשה תורשפאמש תונכות - "םינייורט
.בשחמבש רחא עדימו טנרטניאה תמסיס תבינג

ונלצא ,רתוי ףושח אוה טנרטניאל רתוי תובר תועש רבוחמ בשחמהש לככש ןבומכ
םירבוחמ םיבר םיבשחמ קזב לש "ישדוח ישפוח" תוכזב ךא ,בחר ספ עגרכ ןיא םנמא
תישיא ,בגאו) םדוק התארנ אלש העפות תמייק טלחהב ןכאו תולע התואב תובר תועש
אוה תועש ךשמב םא בשחמה תא תובכל םגו תרושקתה תא קתנל הצילממ טלחהב ינא
.הממיה תועש לכ טנרטניאל םירבוחמש הברעב םג םיבשחמ לש (שומישב וניא

םיפושח ילוא וא םינגומ ונחנא המכ דע קודבל ןתינ םתרזעב םירתא המכ שי
תוקידבמ תואמגוד יתש ןלהל ,ןזואה תאו ןיעה תא רבסל ידכ .ץוחבמ תופקתהל
.ולאכ
5.5 ררולפסקא וב ןקתומש , 200 םויטנפ בשחמ לע ושענ תונושארה תוקידבה
.ליגר םדומב טנרטניאל רבוחמה , inculateIT לש תישפוח סוריויטנא תנכותו
ןוטרונ לש רתאב הקידבה תאצות תישאר
(!בשחמב אצמנש סוריו ללגב תויהל לוכי הז - רתאל עיגהל םילוכי םכניא םא)

תקידב לש תורשפא םג ללוכ רתאה
ונחנא ךא ,ןייל ןוא םיסוריו
- הינשה תורשפאל ןאכ םיסחייתמ
security check

בשחמה תואצותב תוארל ןתינש יפכ
ףושח ךא םיסוריו ינפב ןגומ
שי םגו ,טנרטניאה תשרמ תופקתהל
. תויטרפ תרימש לש היעב

 רחא רתאל וישכע הנפנ
קורסנ םעפה ,הקידב כ"ג וב עצבנו
.בשחמב תוחותפה תואיציה תא


:האבה האצותה תלבקתמ


netBios לש הרידחל תשמשמש האיצי  ,139 האיצי ךא ,תורוגס תואיציה בור
.החותפו הפושח , יראלופופה 

לכל .תויפיצפס תורטמל טנרטניא תבותכ איה - port - האיצי :רגסומ רמאמב)
ךרד םייפיצפס םיתוריש עצבל ידכ .טנרטניא תבותכ שי טנרטניאל רבוחמש בשחמ
?המוד רבדה המל .תרחא הרטמל תחא לכ ,בשחמ ותואל "תואיצי" המכ שי תחא תבותכ
(תמייוסמ תבותכב יפיצפס םדא לא בתכמ לש ןועימל

הלק ,תישפוח הנכות : zonealarm ב יתרחב ינא - החטבא תנכות ןיקתנ הבה
ץלמומ הקזח רתוי דוע הנכותב ןיינועמש ימל .ןיוצמ תדבועו שומישלו הנקתהל
םג תללוכש תונכותה תליבח תא וא ,ןוטרונ לש personal firewall ה תא שוכרל
.(firewall) שא תמוח םגו סוריויטנא
ענמת אל החטבאה תנכות - סוריויטנאו החטבא תנכות ןיב לבלבל ןיא - בושו
הסני רשאכ קר הלועפל סנכת איה ,בשחמה ךותב קיזמ סוריו לש קזנו החיתפ
.אל וא רשאל םא טילחהלו הנומתל סנכהל םיכירצ ונחנא ןאכו ,טנרטניאל רבחתהל
יד אל .שאה תמוחל ךרע םוש ןיא ירה ,הנכות לכ תיטמוטוא םירשאמ ונחנא םא
.רושיא תשקב לכ הפוגל קודבלו המויקל םירע תויהל שי ,הנכותה תא ןיקתהל
. אל וא ,טנרטניאל רבחתהל הרומאש הנכות ונקתה םא תעדל םירומא ונחנא

ב תונכותה ךסממ קלח םולצת ןלהל
. zonealarm

רשוא תונכותהמ קלחלש תוארל ןתינ
(הקורי יו) טנרטניאל רוביחה
(המודא סקיא) רשוא אל תורחאל
לכל רושיא לבקל תוכירצ תורחא
שיו (קורי הלאש ןמיס) תורבחתה
תרבעהב תוכורכש תונכות
רשואמו תינוויכ וד היצמרופניא
- (server) תרשכ דקפתל םהל
.המודא יוב תונמוסמ

תונשלו ךסמה תא חותפל תורשפא שי
אל ונחנא םא .תונכותה תורדגה תא
.רשאל אל ףידע - םיחוטב

stop) ) דחא רותפכב ,ףסונב
תרובעת לכ תא עוטקל ןתינ הנכותב
ונל שיש הרקמל הז - טנרטניאה
.שחרתמ ןיקת אל והשמש השגרה

.תוקידב ןתוא תא בוש עצבנו םירתאה םתואל בוש הנפנ ,הנגהה תנכות תא ונקתהש רחאל

תופקתה םעפה .לדבהה תא תוארל לק
חתפנ םא .ירמגל תומוסח תשרה ןמ
ןמזב הנכותבש alarm תינושל תא
ההזמ הנכותהש הארנ ,הקידבה
תמסוחו הקידבה ךלהמ לכ "תופקתה"
,השוע אל הנכותהש דחא רבד .ןתוא
תנגה םוחתב ,רומח תוחפ אוה
לשמל ןתינ ןיידע - ,תויטרפה
השילגה ילגרה ירחא בקעמ עצבל
טקפסאה ול בושח דאמש ימל .'דכו
כ - םולשתב) החטבאה תנכות - הזה
איהש החיטבמ ןוטרונ לש ( $ 50
לכב ךא .תאזה הצרפה תא םג תרגוס
תישפוח ירמגל הנכות יבגל - הרקמ
.הלועמ הדובע השוע איה -

הלגנ .הנגהה תנכות םע םעפה ,ינשה רתאב םיטרופה בצמ תא קודבנ ןכ ומכ
ללכ "םיארנ" םניאש ךכ םימוסח םה ,םירוגס םיטרופה לכש קר אלש ונתחמשל
.םכרד הרידח לש תורשפא ןיטולחל ענמיש רבד ,תשרה ןוויכמ