:םינפבמ תופקתה
ןהימודו " לוגיר" תונכות

החמומה תניפל תורישי ץופק

?רבודמ המ לע
תשרהו בשחמה לע תוניגמש החטבא תונכותו firewall תובישח לע הברה םיעמוש
,םינפבמ םצעב עיגמש ,םויא לש רחא גוס לע רבודמ ןאכ .ץוחבמ הרידח וא הצירפמ
.לופיטלו יוליגל תושק םג ןהש ( spywares) לוגירה תונכות ."ןברוק"ה רושיאבו
,(..תאז הבתכ ארוק התא ירה ,טנרטניאל רבוחמ התאו) הז המ גשומ ךל ןיא םא םג
.תונכות ןתואב "עוגנ" ךלש בשחמהש רמול ןוחטיבב טעמכ רשפא
וא הלוגיר חנומב שמתשא דבלב תוחונ םשל) הלוגיר - לוגיר תנכות חנומב
(..הימדקאה י"ע הרשוא אל הלימה םא םג ,spyware ל ליבקמב - םיברב תולוגיר
עדימ םג ללוכ בשחמה לע תוליעפה תא יאשחב תדעתמו תבקועש הנכות לכל םיסחייתמ
ספב שומישה תובחרתה לשב .טנרטניאב םינותנ סיסבל הזה עדימה תא תחלושו יטרפ
.רתוי הטושפו הלק התשענ ולא תונכות לש ןתלועפ ,טנרטניאל עובק רוביחבו בחר

"קבדנ" בשחמהש עדנ ךיא
תווהל םילוכיש םינמיס המכ שי לבא קודבל ילב ןוחטבב תעדל רשפא דימת אל    
:"הרהזא תוא"    
תובר תועש טנרטניאל רבוחמ בשחמה
.טנרטניאהמ ודרוהש תוישפוח ןקלח ,בשחמב תונוש תונכות ןיקתהל גהונ התא
אל תונכות ינימ לכ לש םינולמס םיעיפומ , לוקמרהו ןועשה דיל ,הניפב
.תורכומ    
םירתאל םישלוג רשאכ אל םג ,תועצה ינימ לכ םע םיכסמ םיצפוק םעפ ידמ
.םימייוסמ    
" תויקוח אל" תולועפ תועצבמ תונכות ,םעפ ידמ עקתנ ,טאל דבוע בשחמה
.(תורחא תונוש תוביס י"ע םרגהל לוכיש ,ןבומכ)    
 ."הביס אלל" תאזכ תוליעפ הארתש ןכתי ,טנרטניאב תוליעפ רחא בקוע התא םא

?ונירחא םילגרמ ךרוצ הזיאל
hacking (בשחמ תוצירפ) ,תוירחסמ תורטמ
:תוירקיע תורטמ שלשל השענ לוגירה
.םידלי לע החגשהו

:תוירחסמ תורטמ
תוליעפה לעו שמתשמ התא ןהב תונכותה לע עדימ ףוסאל םילוכי םיירחסמ םירתא
ןיעמ עדימ .ךילע דקוממ דאמ יקוויש ליפורפ תונבל הז עדימ תרזעבו תשרב ךלש
עדימה פ"ע תמוסרפ תועדוה ךילא בתנל ול רשפאמו םסרפמל בר ךרע לעב אוה הז
רקיעב אוה ךכמ "חיוורמ" התאש המ .ךבלל םיבורקה םימוחתב ךתוא תותפלו ,ףסאנש
.תוזיגרמ תוצפוק תועדוהו תויטרפה ןדבא

(hacking) בשחמל תוצירפ
שקמ תשקה לכ תודעתמו תובקועה תונכות בשחמב "ולתשי" הז םוחתב םינינועמה
םירתאל וא טנרטניאל הסינכל םישמשמה תומשו תואמסיס תולגל ולכוי ךכבו ךלש
םתוא תשקה םא םג - 'דכו יארשא יסיטרכ ירפסמ (תוינק ירתא ,םיקנב) םיחטבואמ
וז - רומאכ יכ - רתאה לש תוחיטבה תדימל רשק ךכל ןיאש ןבומכ) !חטבואמ רתאב
תולוכי (תיטרואת תוחפל) ולאכ תונכות (!ךלש בשחמה ךותמ - םינפבמ הרידח
ב תוחיש לש םושיר לשמל) רחא עדימ לכו ,טנרטניאה ךרד ךלש םיכמסמה תא חולשל
ןיב וליפאו תורבח ןיכ ,לשמל יקסע לוגירל ץמאמ הברה ילב שמשל ךכבו (ICQ
תויודע ףוסיאל "ילטיגיד תותיצ" לש המוד הרוצב שמתשמ FBI הש ןעטנ .תונידמ
ןיב קדה לובגה רבוע ןכיה תעדל דאמ השק הזה םוחתב :הרעה) .םידושח תודוא
(..ןוימדל תואיצמ

םידלי לע החגשה
תוליעפ לע החגשהו רוטינ ךרוצל אוה וללה תולוגירה לש "ימיטיגל" םוחת
,םירתא תמיסחל תובוט תונכות םנמא תומייק ,יתייעב םוחתה .םידלי לש טנרטניא
תונכות .םהירחא בוקעל דאמ השקו םוי ידמ םיצצ םישדח ,םינתשמ םירתאה ךא
ראוד רחא בוקעל םירוהל תורשפאמ ,בשחמב השענה רחא לוגיר לע תוססובמש
ךכבו םירקבמ םידליה םהב טנרטניא ירתאו םיט'צב תוחיש לש םושיר ,ינורטקלא
.חתפתהל תולולעש תויעבב לפטלו תועדומ תולגל
.תויטרפל םידליה תוכזו בקעמה לש תוימיטיגלה לע חוכיול סנכיהל ילבמ תאז)
הרוצב ןדה םילג לש רצויה תיבמ רתאל תונפל םינמזמ אשונב ביחרהל םינינועמה
( .תשרב םידלי תוחיטבב תטרופמ דאמ


?תונכות ןתואב "קבדנ" בשחמה ךיא
תליבחמ קלח ןה תובר םימעפ ."תולוגיר" ןתואל םינושו םיבר תורוקמ םימייק
(תורחא תובר תובר דועו ,לשמל kazaa ) תונוש תוישפוח תונכות לש הנקתה
ןה תורחא םימעפ ..תונוש תוירחסמ תונכות לש הנקתהמ קלחכ תועיגמ וליפאו
שוריפב לבא ,לשמל סקס ירתא םיבר םירתא ךרד טנרטניאב השילג ךלהמב תונקתומ
המ לכו ,רופא security warning החטבא תרהזא לש ןולח םכל ץוצי כ"דב .קר אל
הבשחמ ךכל שידקהל ילבמ םישוע םיברש המ , yes לע ץוחלל קר אוה וכרטצתש
.הינש

(!החטבאה תרהזא תא רשאל הצרנ הב םירקמ שי !םושרה תא אורקל שי)


:spyware םצעב ןה םא תולגלו תונכות קודבל ולכות םיאבה םירושיקב ?קודבל ךיא
.הנכותה םש לש (ןבומכ תילגנאב) ןוכנ תויא לע דיפקהל שי - בל ומיש

www.spychecker.com
. enter ושיקהו שופיחה ןולחב הדושחה הנכותה םש תא ובתכ
הנכות דירוהל ןתינ  ןאכמ
.המוד שופיח תעצבמש

www.tom-cat.com/spybase/index.html
םג אצומ) חתפמ תלימ פ"ע ושפח וא ,הדושחה הנכותה לש הנושארה תואה פ"ע וקדב
(spyware תוליכמה תונכות

virgolamobile.50megs.com/spyware/spyware.htm
תטרופמ תיתבפלא המישר
וא תישפוח הנכות לכ תנקתה ינפל קודביש יאדכ "חוטב לע תכל"ל הצורש ימ)
(.ןיקתמ אוהש תיפותיש

לוגוג לש ןוידה תוצובק אוה קודבל רשפא וב ףסונ םוקמ
www.google.com/grphp
עיפומ םא תוארלו gator+ software :לשמל spyware+ הנכותה םש תא םושרל טושפ
.םיאתמ עדימ

?היעבב לפטל ךיא

:תולוגיר תרסהו יוהיז לש תויורשפאל תואמגוד המכ ןלהל

דבלב יוהיז
- internet explorer ל "תולפטנ"ש ,תונכותהמ קלח לש ריהמו לק יוהיז
 רתאב רוקיב י"ע טושפ .הנכות תנקתה אלל    
 הרקמב .ךכ לע העדוה ולבקת ,רתאב םיארקנ םהש ומכ "םיטיזרפ" ואצמי אל םא    
:האבה העדוהה תא ולבקת (דבלב תיקלח הקידב - רומאכ) ואצמי אלש    
הדמשהו יוהיז
*ad-aware
ןאכמ הדרוהל תנתינ ,6 הסרג איה וישכעל ןוכנ הנורחאה הסרגה   
הדרוהל תישפוח איהו (הנכותה לש ןושארה ףדב דימ) ןוכדע עונמ םג הליכמ   
הרוצב ,דועו תונולח לש םושירה ץבוק תא קסידה תא תקדוב .ירחסמ אל שומישלו   
לש תוליעפ קיספהל וא תויעב םורגל לוכיש רוכזל שי לבא ,ץלמומ .תידוסי דאמ   
!תומיוסמ תונכות   

Spybot - Search & Destroy
ימ) . 1.3 הסרגב עגרכ ,לוגיר תונכותב המחלמל תוירלופופ רתויה תונכותה תחא
הסרגה תא ןיקתהלו ריסהל שי - תנכדעתמ אל רבכ איה - תמדוק הסרג ןיקתהש
.(השדחה
המכ םג הל שי ,תירבעב םג הניקתהל ןתינ ,תופוכת תנכדעתמ ,הבוט איהש דבלמ
.תוארתהו "ןוסיח" לש תויורשפא 

תירבעב רתאל
הדרוהל  

:ענומ לופיט
SpywareGuard
בשחמה ןורכזב תבשוי תאז הנכות ךכ ,םיסוריו ינפמ ןגמ סוריויטנאש ומכ    
.לוגיר תונכות לש םיביכר תוניקתמה תונכות ינפמ העירתמו    
  רשפואמ םיבצמ ינש הל שיו תכרעמה שגמל (sg) ןטק ןולמיס הפיסומ איה    
 .ןולמס ותוא ךרד םהיניב רובעל ןתינ - (diseble) לטובמו (enable)   
הדרוהלו הנכותה רתאל    

SpywareBlaster
ירתא ךרד טנרטניאהמ םיעיגמש םייוצר אל םיביכר ינפמ העירתמ תאזה הנכותה    
גואדל שיו תמדוקה הנכותה ומכ תכרעמה שגמב התוא וארת אל .טנרטניא    
.םינקתומה םישדחה םיביכרה לש הנגהה תא ליעפהלו התוא ןכדעל    
 !תיטמוטוא רשאל אל ןפוא םושבו הלש הערתהה תועדוהל בל םישל שי ןכ ומכ    
(activX ךרד תונקתה תקדוב הנכותה)    
הדרוהלו הנכותה רתאל     

ומכש ךכ ,תושדח תופסונ םגו תוללכתשמו תוכישממ לוגירה תונכות יכ תעדל בושח
 םיתיעל ןכדעל בייח "יקנ" בשחמ לע רומשל הצורש ימ ,סוריויטנא לש הרקמב
.תופוכת 

:ןהינימל firewall תונכות
ךכבו בשחמה לע תונכותה לש תיטנרטניאה תוליעפה לכ תא תוקדוב ולא תונכות   
תושרוד תונכותה - היעבה .ןהינימל םיסוריוב םגו תולוגירב םחלהל םג תורזוע   
 ינא .תלעות ואיבי םא קפס הסונמ שמתשמ וניא םאו שמתשמה דצמ עדיו תוברעתה   
לש תונכותה קסיד לע תוישפוח המכ שי ,תונושה תונכותה טוריפל ןאכ סנכא אל   
תא םג הליכמו $40 כ הלועש zonealarm pro תא קר ריכזהל ילוא יאדכ .הברעה  
.'דכו תולוגיר ומכ םיטיזרפ דגנ PestPatrol הנכותה  

PestPatrol
וא תיבב הנגהל ,םינייורט םיסוסו תולוגיר דגנ הנגהל הקזח תירחסמ הנכות   
.קסעב   

 spyblocker
תמסוח םגש ןכתי לבא ,טנרטניאה ןמ םיאבש םינוכיס ינימ לכמ הניגמ הנכותה   
רתוי םוסחיש ןכתי ,והשמ םסוחש רבד לכ - ללככ) ..ןפדפדה לש תויצקנופ המכ   
(..ידמ   

 :הלאש
.ךירצש ומכ תודבוע אלש תונכות/הנכות שי וישכעו הלוגיר-יטנא תנכות יתנקתה

 :הבושת
תויצקנופ תומסוחו רתי תובהלתהב תוגהונ תולוגיר-יטנאה םימעפל
םימיוסמ תוינק ירתאש "תויגוע" ומכ ,הניקת תוליעפל תושורדש תוימיטיגל
תלועפ תא קיספהל הלולע תולוגירה תרסה ,ןכ ומכ .הינקה תא רשפאל ידכ םילתוש
 תושקהל לשמל הלוכי zonealarm ומכ שא תמוח לש הנקתה .התוא הניקתהש הנכותה
 תכמות הניא zonealarm לש תישפוחה הסרגה ,דועו תאז ,תשר יבאשמ ףותיש לע
ףתשל שרודש בשחמ לע התוא ץירהל ןתינ אל) טנרטניא תויורשקתה ףותישב ללכ
,היעבב םתלקתנו anti-ad וא firewall םתנקתה םא .טושפ ןורתפ ךכל ןיא .(תויורשקתה
.תרתפנ היעבה תא תוארלו הנכותה תוליעפ תא קיספהל וסנ
לשמל - םייוצר םיכרצל תובר םימעפ תושמשמ cookies םג :םיירגוס תרעה) 
הז םגו םירתא םימעפל תונמממ תומוסרפ ןכ ומכ - םולשתב רתאב שמתשמ תוהזל
(תויטרפל הרידחהו העיגפה תדימ המ ןבומכ הלאשה ,לבוקמ

הנכותה תלעפה ירחא - ad-aware 6 ב שומישמ העבנש היעבב יתלקתנ הנורחאל*
ןתינו ,היעבה ןורתפל הנטק ןוקית תנכות תמייק .טנרטניאל רשקה שבתשה 
 .(תילגנא) הנכותה לע רבסה .ןאכמ הדירוהל 
.בר ןמז הקונ אל וא ללכב קדבנ אלש "עוגנ" דאמ בשחמב תורקל הלולע היעבה
ןכל םדוק וגאד ,הזכ בשחמ לע ad-aware תא ץירהל םינווכתמ םתא םא ,ןכל
!בשחמב היהת ןוקיתה תנכותש
.רהזהל ףידע לבא , ad-aware לש הנורחאה הסרגב הנקות היעבה ,יתנבהש המכ דע


:תבותכב רמאמה לע תינורקע תססבתמ הבתכה
http//:www.homenethelp.com/web/explain/spyware.asp
םינוקיתו םייוניש םע

 

 

 

 

 

 

 

 

 


:החמומה תניפ
ןיא קוידבש וא ,לכה עדוי רבכש ימל לבא ,הבתכה לכ תא אורקל הצילממ דאמ ינא
:תושעל ךירצ המ :ס'לכתה לש רצוקמ םוכיס ןלהל - ןמז ול
ןתינ spybot תאש בל ומיש .spybot תאו ad-aware תא וניקתהו ודירוה .1
.תירבעב ןיקתהל    
 הנכות שיש הארנכ תרגסנ דימו תחתפנ איהו Ad-Aware ליעפהל םיסנמ םא :בל ומיש
 תא וחתפ , Ad-aware Cloak תא ןאכמ ודירוה הזכ הרקמב .הלש הלועפה תא תענומש
 . Ad-Aware ב שמתשהל ולכות וישכע .חתפנש ןולחב "Activate Cloak" לע ושיקהו ץבוקה
(ץבוקה תא חלשש רוטקיול הדות) .הנכותה תא םג ורגס ,ומייסתשכ
.םתוא וניקתהו םינוכדיע וקדב תונכותהמ תחא לכ לש תינושארה הצרהב .2
ad-aware תא םדוק ףידע .(דחיב ץלמומ אל) דוחל תונכותהמ תחא לכ וצירה .3
םא תלאושו לכה תוקנל הלוכי אלש העידומ הנורחאה הנכותה םא .spybot כ"חאו   
!ורשא - בשחמה לש אבה לוחתיאב קודבל   
:םימדקתמל
תרשפואמ הנכותהש ואר ,SpywareGuard תא וניקתהו ודירוה .4
תא ץירהל ונמסו הנכותה תא ונכדע . SpywareBlaster תא וניקתהו ודירוה .5
.םינוכדעה