םיפיט

.םינוש םיאשונב תוצעו םיפיט םעפ ידמ ואצמת הפ
ליימ-יאב  חולשל םג רשפא? תולאש

Windows
95/98

win.gif (1092 bytes)


Internet

IE.gif (1279 bytes)

Word
& Office

word.gif (1078 bytes)