English

דוחות והמלצות גידול חשובים
סיכום סדנת יישום מלכודות ניטור עש תמר הקטן
חצילים ליצוא: הנחיות לקטיף וטיפול בפרי הקטוף
המלצות הגנת הצומח במלון אביב במבנים ובשטח פתוח, בערבה וכיכר סדום 2016-2017
התגוננות מפני קרה בבתי צמיחה
בחינת שיטות ורמות דילול פרי בעצי מג'הול בערבה
תכשירי הדברה למלפפונים בבתי צמיחה 2016/17
הנחיות והמלצות לטיפול בפרי פלפל קטוף ליצוא לעונת 2016/17
תכשירי הדברה למלון 2016-2017
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בחצילים לשוק מקומי וליצוא לאירופה
פלפל וחצילים - דגשים בהגנת הצומח לקראת החורף
המלצות להדברת מחלת הכימשון בעגבנייה
המלצות לגידול פלפל אורגני בערבה וכיכר סדום
מבוא לחקלאות אורגנית: עקרונות, חוקים, תקנות ופיקוח אורגני
חומרי הדברה לפלפל לשוק המקומי וליצוא 2016-2017
המלצות גידול מלון חורף ואביב בערבה וכיכר סדום 2016
סקר שטחי גידול ערבה תיכונה 2016-2017
הזנה ודישון צמחים בערבה
שימוש בדבורים לשיפור החנטה בפלפל בערבה 2016/17
הנחיות גידול לימוניום 2016/17
המלצות גידול והגנת הצומח בקישואים בערבה 2016-2017
לקראת עונת עגבניות 2016/17 בערבה וכיכר סדום
המלצות גידול שום 2016
המלצות גידול בצל מבצלצולים 2016
המלצות השקיה ודישון לפלפל סתיו בבתי רשת ומבנים בערבה 2016
המלצות הגנת הצומח בתחילת העונה בפלפל ליצוא ערבה וכיכר סדום, 2016-2017
תאריכי סניטציה וגידולים מאושרים בערבה – 2016
אגרוטכניקה לגידול פלפל בערבה וכיכר סדום 2016
המלצות גידול דלעת בערבה 2016
הנחיות לעונת 2016-17 למגדלי לימוניום וטרכליום בערבה
בחינת חומרים להדברת חיפושית קרקע הגורמת לפגיעה בשתילי פלפל צעירים
המלצות גידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2016/17
זני פלפל מומלצים לגידול בערבה לעונת 2016/17
המלצות גידול חציל בערבה 2016-2017
המלצות לחיטוי קרקע 2016-2017
המלצות להדברת אקרית הקורים של פרי התמר 2016
טבלאות תוצאות ניסויי זני פלפל בבית רשת, פארן ותחנת יאיר 2015/16
המלצות לסיום עונה ותחילתה בפלפל, עונת 2016/17
הנחיות לביצוע בדיקות קרקע לבדיקות מעבדה עונת 2016/17
  הנחיות לדיגום ובדיקת נוכחות נמטודות מזיקות לגידולים חקלאיים                 
ניסויים להדברת נמטודות עם זבל עוף, עיקרי הממצאים
חיטויי קרקע והצנעת שאריות גידול בפלפל בערבה: עיקרי ממצאים משש עונות ניסוי
גידול עגבניות מאכל בשטח פתוח 2016
ניטור עש התמר הקטן באמצעות מלכודת פרומון
המלצות למגדלי עגבניות בנושא וירוס המוזאיקה של העגבנייה (ToMV)
המלצות הגנת הצומח בפלפל ליצוא ערבה 2016 - 2015
המלצות השקיה ודישון לכרם בערבה 2016
סניטציה למניעת מחלות וירוס בירקות בערבה - איך זה התחיל

mop-arava@arava.co.il : מרכז ספיר ד.נ. ערבה תיכונה 86825, טל : 6581653 - 08 פקס : 6581235 - 08, דוא"ל