Englishמלגות מטעם הקרן על שם יאיר גוראון ז"ל

 

הקרן על שם יאיר גוראון ז"ל מעניקה מלגות מחקר לתלמידים אשר לומדים לתואר שני או שלישי ומתמחי Post doc  באחד ממוסדות המחקר וההשכלה הגבוהה המוכרים בישראל. 

הקרן מעניקה מלגות מחקר בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪ לתלמידי מוסמך וסכום שלא יעלה על 20,000 ₪ לתלמידי תואר שלישי או Post doc. 

המלגות הן אישיות למקבל המלגה והן לצרכי מחקר ובאות לעודד חוקרים המבצעים או המעוניינים לבצע מחקר רלוונטי לאזור הערבה, אשר יתמקד באחד או יותר מהתחומים הבאים: חקלאות, ביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, יחסי סביבה וחקלאות, התמודדות עם סיכונים ושיטות לניהול סיכונים בחקלאות, מים, אנרגיה ומגוון המינים בחי ובצומח בערבה.

קרן המלגות מעניקה גם מלגות לתלמידים מצטיינים מבתי הספר האזוריים "שיטים" במרכז ספיר מ"א ערבה תיכונה, "מעלה שחרות" ביוטבתה מ"א חבל אילות ובית הספר בעין גדי מ"א תמר.


טכס הענקת המלגות נערך ב-21/1/2016 במסגרת אירועי היום הפתוח בתחנת יאיר.


קול קורא להגשת בקשות לקרן לשנת 2017 יפורסם בחודש ספטמבר 2016


מקבלי המלגות לשנת 2016

מקבלי המלגות לשנת 2015

מקבלי המלגות לשנת 2014

מקבלי המלגות לשנת 2013

מקבלי המלגות לשנת 2012
מקבלי המלגות לשנת 2011

 

מפגש ידידי קרן המלגות ע"ש יאיר גוראוןיאיר גוראון
mop-arava@arava.co.il : מרכז ספיר ד.נ. ערבה תיכונה 86825, טל : 6581653 - 08 פקס : 6581235 - 08, דוא"ל