- ראודהמ לבזה תא דירוהל
?דדומתהל ךיאו הז המ - Spam

עדימ לש תומוצע תומרע ,םלועה לכ םע רשק :םיבוט םירבד דאמ הברה םיאב טנרטניאה םע
םג םיעיגמ ,ינש דצמ .'דכו תוריהמבו תולקב םיילטיגיד םירמוח ריבעהל תורשפא ,ןימז
טנרטניאה לככו .םייקוח אל םימעפל ףאו םיירסומ אל , םיעגופ ,םיקיזמ ,םייתייעב םירבד
.ידכב אלו ,םצעתמו ךלוה ולש םיענ אל דצ ותוא ךכ ,ללכה תלחנ רתויו רתוי תויהל ךפוה
ןהינימל לוגירה תונכות ועיגה כ"חא .םיסוריוה םה טנרטניאב רתויב תועורגה תורצה תחא
תא הנורחאל אלממש spam - ה לבזה ראוד אוה תכראתמה המישרב ביבח אל דאמ דחא דועו
.תולטובמ אל תויומכב ונלש ראודה תובית


?Spam הז המ
חולשמ אוה (ינורטקלא לבז) לאבז ןיינעה ךרוצל ול ארקנש ,רקובמ יתלב ראוד - Spam
.םתוא לבקל םינינועמ םניא םינעמנה רשאכ ,םינורטקלא םיבתכמ יקתעה לש הפצה ידכ דע
,אלפ תייזרהל םירישכת ומכ תקולחמב םייונש םירצומ לש תובר םימעפו תומוסרפב רבודמ כ"דב
.'דכו תואוולה

:העפותה תוחיכשל תוביסה
סקפב וא ראודב חולשמ תמועל תויספא תויולעה ,לוז םוסרפ יעצמא יהוז
.רתויב לודג דעי להקל תולקב עיגמו ןימאו ריהמ חולשמה
הנוכנ אל וליפא וא התפמ תרתוכ י"ע ןעמנה תא "תובשל" לק
.ואדיוו דנואס וליפא ללוכה ,ןווגמ ימוסרפ רמוח חולשמל תורשפא שי

:השענ הז ךיא
אל וא תיקוח אל הרוצב תופסאנש תובותכ תמישרל וא הצופת תומישרל כ"דב חלשנ לאבזה
.הנוגה
רסוחמ םתס ילוא) תונוכנ םתעבהו ,רתאב םתמשרנ םא תומוסרפ םתלבק ,בר אל ןמז ינפל דע
תומישר ורבצש םילודג םירתא ,הנורחאל .הצופת תמישרב ללכיהל (ספוטב טרפ לכל בל תמושת
תושעל אל ובייחתה םא םג ,וללה תומישרה תא םירכומ טושפ ,םיישקל םיעלקנו תולודג הצופת
,וניבה האצמה רשוכ ילעב םישנא ,ןכ ומכ .(הזכ רבד חיכוהל וא/ו תעדל דאמ השק) תאז
תא .תובותכ ןהמ "תובאוש"ו טנרטניא ירתא תוקרוסה תונכות וחתיפו לבזמ ףסכ תושעל ןתינש
תבותכ תא ומסרפתש ךכב יד םויה ןכל .ריחמב הברמה לכל םירכומ םה תומישרה וא/ו תונכותה
ידכ ןיטולחל םימת םורופ אוהש הזיאב וא העדומ םתמסרפ וב תועדומ חולב םכלש ל"אודה
תרזעב ןמצע םיחלושש ,םיסוריו לש הלודגה תוצופנה םג .לאבז לש תויומכ לבקלו ליחתהל
םא םג ,רמולכ ..רגאמל תוסנכומו "תודכלנ" הצופתה תומישר .העפותל תרזוע הצופת תומישר
םירתאב םיפוכת םירוקיב לשב חרכהב רבדה ןיא ,"םירגובמל" ראוד הברה םילבקמ םתא
.טנרטניאב "תבבותסמ" ליימ יאה תבותכש ךכב יד ...םייפרגונרופ

:םיקזנה
.חולשמה לדוגבו רוביחב יולת - ףסכ ףאו החרט ןמז זובזב :ןעמנל םיקזנ
 שמתשהל םיקיספמש ולאכ שיש ךכ ידכ דע ינורטקלאה ראודה תוריש לש תונימאה תדירי       
םייוצר םבתכמ תקיחמל םג איבהל םורגל לוכיש המ ,בל םישל ילבמ תועדוה םיקחומ וא       
.תועטב       
"תקיקפ" ידכ דע (ללכ תוארקנ אל ןקלח) תועדוה ןוסחא תולע :טנרטניאה יקפסל םיקזנ
 תורישב שמתשממ תועדוהה ךויש ללגב ןיטינומל םיקזנ ,ראוד לש דאמ הלודג תומכב תרשה       
ומצע קפסל       
ףשחיהל ששח ללגב םירחא תרושקת יעצמא תפדעהו תשרה תונמיהמב העיגפ : תשרל םיקזנ
.תועגופ תומוסרפל       

תעדל בושחש םירבד
?לאבזב אלמתהל הנממ עונמל ךיא - השדח ליימיא תבותכ םתלבק

.העינמה איה רתויב הבוטה הנגהה םירחא םירקמב ומכ

ינימ לכל המשרהל (הברעב תבותכה הז הרקמב) טנרטניאה קפס לש תבותכב ושמתשת לא
 םימעפל .ראוד םהמ לבקל םיניינועמ םתאש םישנאל תתל קר הב ושמתשה .םיתוריש        
 תבותכ םכל ורצ הז ךרוצל .יתימא ראוד םיבייח םינוש םיתורישל םשרהל ידכ        
:םהמ המכ ןלהל ךכל תוירשפא הברה שי  . web תססובמ        
intermail.co.il        
mail.walla.co.il
        
hotmail.co.il
        
 םירקמל תחאו "םיחוטב" רתויה םירקמל תחא ,ולאכ תובותכ יתש רוציל וליפא יאדכ        
."םידושח"        

BCC -  תויוסח תובותכב ושמתשה ךירצ םאו הצופת תומישרל ראוד וחלשת לא
,דחוימב תובושח אל כ"דבו ,ראוד תועדוה תלבקמ ינא םוי ידמ        
תובותכה רשאכ ,תובותכ תואמו תורשע לש הצופת תומישרל תוחלשנש        
תלגלגתמ תאזכ העדוהש דחא לכ .תשרופמו החותפ הרוצב העדוהב תומושר        
.הערל שומיש הב תושעל הבר תולקב לוכי ,אל וא הלש ןעמנ אוה ןיב ,וידיל        
ךרוצ שי םאו ,הצופת תומישרל תועדוה חולשלמ ענמהל רשפא תאז עונמל ידכ        
ראוד תנכות לכב םייקש BCC וא "רתסנ קתוע" היצפואב שמתשהל - תאז תושעל        
לע ץוחלל שי outlook express ב לשמל ,היצפואה תא שפחל שי תובר םימעפ)        
תויולג ויהי אל תובותכה ךכ .(תאז היצפוא גיצהל ידכ תורתוכה לכ <- הגוצת        
.בתכמב תושרופמו        

"תובלחנ" וללה תובותכה .'דכו םימורופ - טנרטניא יפדב םכלש תבותכ וסינכת לא
ושמתשה ךרוצ שי םא .לבז ראוד חולשמל תושמשמו תודחוימ תונכות י"ע םיפדהמ        
תא ובתכ רשפא םא- ףסונ "טנטפ"ו ,הלעמל ץלמומש יפכ טנרטניא תבותכב        
לש םשה איהש AT הלימה תא ובתכ @ ה ןמיס םוקמב :תשרופמ אל הרוצב תבותכה        
םייטמטוא שופיח יעונמ ךא ,ןמיסב הלימה תא ףילחי חולשל הצריש םדא ."לדורטשה"        
.תבותכה תא והזי אל        

ןהינימל "לוגיר תונכות"מ יקנ ותוא קיזחהלו בשחמה תא קזחתל וגאד
תובותכ תאו םכלש תבותכה תא םיציפמ םיסוריו .םיסוריומ ןבומכו        
תוריבעמ לוגירה תונכותו ,רבע לכל םכלש תובותכה סקנפבש םכידידי        
.תוירחסמ תורבחל םכילע היצמרופניא        

"יקנ ליימיא" לע רומשל וחילצתש חינהל ריבס ולאה םיללכה לע ורמשתו ודיפקת םא
.ןמז ךרואל

:לאבזה םע תודדומתהה תויתייעב
ןאכש קר ,לאבז ןוניסל תויטמוטוא תונכות תומייק ,םיסוריו ןוניסל תונכות תומייקש ומכ
בכרומ ןאכ יוהיזה ,תיסחי טושפ םהלש יוהיזהש ,םיסוריו תמועל .רתויב הלודג תויתייעבה
תוהזל ידכ בתכמה לש םינייפאמ לש ידמל לודג רפסמב תושמתשמ תויטמוטואה תונכותה .רתויב
תרושו בתכמה ףוג לש תויהל םילוכי םינייפאמה .ירחסמ יפוא תולעב תועדוה וא ינומה רוגיש
םילימב שומיש ,בתכמב HTML ב שומיש ,םיעבצב בר שומיש ,תולודג תויתוא ומכ אשונה
דועו םיבר האירק ינמיס ,טנרטניא תבותכ לע שיקהל הנמזה (sex וא free ומכ) תומיוסמ
רפסמ ,יופצכ .בתכמה לש (header) תרתוכב םינוש םינייפאמ שפחל ןתינ ןכ ומכ .דועו
תובר םימעפו (..ללכ תירבע םיריכמ אל וללה םינוניסהש דחוימב) ידמל לודג אוה הפ תויעטה
תורחא תועדוה דועב ,לאבזכ קדצב אלש והוזי תועדוההמ קלח רשאכ "רתי ןוניס" לש בצמ רצוי
.והוזי אל קהבומ spam ןהש
לוכי ,דחאל לבז בשחנש המ .ידמל ישיא אוה ,םיסוריו תמועל ,לבזה ראוד אשונ ,ףסונב
ישיא לבא יטמוטוא ןוניס ,ינש דצמ .םימרוג ינימ לכב תולתב ,ורבחל ןיינעמ רמוח תויהל
לשב דאמ ההובג ותולע ,אל המו ורובע ןנוסי המ ומצעב ףילחהל לכוי דחא לכש ךכ ,ראוד לש
.םישרדנה בושחמה יבאשמ
םימעפ איהו חלושה תבותכ תא ריתסהל םג תעדוי לבזה ראוד תא תרציימה היישעתה :דועו תאז
הייעטה תרצונ ךכ ."תובותכ ללוחמ" תנכות י"ע תיטמוטוא תרצונו ,ןיטולחל תיביטקיפ תובר
תורשפא ענומש המ , (Cloaking) חלושה יטרפ תמלעה וא (Spoofing) העדוהה רוקמ רבדב
.חלושל רזוח-ראוד חולשמל

תיטפשמה היגוסה
לע ןגמ יוטיבה שפוחש ,איה הנעטה
ראוד חולשל טרפה לש ותוכז
יקפסל ןיאו ירחסמ ינורטקלא
ןנסל וא ליבגהל תוכז תורישה
.םהייונמל תועדוה
,טפשמה תיבל ףא עיגהש הזכ הרקמב
קפס תא ועבת לבזה ראוד יחלוש
םתויטרפב עגפ הרואכלש טנרטניאה
הנעטה .לבזה ראוד ןוניס י"ע
רומא יוטיבה שפוחש קומינב התחדנ

וא לשממה י"ע העיגפ ינפמ ןגהל
, יטרפ ףוג ינפמ אלו הנידמה
.רקובמ יתלב חולשמ ותואמ עגפנש
לש ותעד היהת המ רורב אל ןידע
עבתיש יונמ לש הרקמב טפשמה תיב
ןוניס לשב וב העיגפ לע קפסה תא
,ללכבו ...וחורל היה אלש ראוד
םירושקה םירחא םימוחתב ומכ
לע םומעה בר ןאכ םג טנרטניאל
..רורבה

?םישוע המ .םכלש ראודה תביתב םרענ לבזהו קיפסמ םתרהזנ אל םא
םתאש ךכל רבעמ ,ץלמומ אל ןורתפ הז לבא ,ראוד תבותכ ףילחהל אוה דחא ןורתפ
תויהל ךישמת הנשיה תבותכה םג ,השדח תבותכ לע רשקב םכתאש ימל עידוהל וכרטצת
לכ םדוק יאדכ ןכל ,ונלש ראודה תרש לע דאמ ודיבכיש ליימיא תועדוהב תצצפומ
אשונה תא דומללו ,דחא דצמ לבזה ראוד תומכ תא תיחפהל תוסנל ידכ םידעצ טוקנל
תויורשפאה וסונש ירחא םיינוציק םירקמב .העפותה תונשה עונמל ידכ ינש דצמ
.תבותכ ףילחהל םג ןבומכ ןתינ תורחאה

"םינלבז" לע חוויד
,הז תא םג תושעל בושח םימעפל לבא ,ללכל המורת רתויו ,תידיימב רזוע אל הז
,לבז ראוד יחלוש לע חוודל תויורשפא המכ שי ."םימה ינפ לע ךמחל חלש" תניחבב
יחלוש לע תונולת חולשל (רצק םושיר ירחא) רשפאמש ילארשי רתא יתאצמ הנורחאלו
יתיסינ .םיבושחה םיטרפה תא םתלבקש ליימיאהמ איצוהל ךיא ריבסמ םגו לבז ראוד
.הז תא תושעל דאמ לק דומיל טעמ ירחא . הפי דבועו

.ףדב ןורחאה רושיקב ,הטמל העיפומ רתוי תכבוסמ ךא תפסונ תורשפא

.םכלש בשחמה לע ראודה ןוניסל הנכותב שומיש
ןויסינב םנמאו .טנרטניאה קפס י"ע לאבזה ןוניסב תויתייעבה תא םתנבה יאדו ,ןכבו
ענומש יטמוטואו יזכרמ ןוניסב שמתשהל יאדכ אלש הארנ הז בלשבו תובר התגש הנכותה ונישעש
?ףילחתה המ ,ךכ םא .תויוצר תועדוה םג קוחמל לולעו םכמצעב טילחהל תורשפאה תא
לעו יפיצפס ראוד (םידחא תונובשח וא) ןובשח רובע ,לאבזב לופיטל תובר תונכות תומייק
תארנש ןהמ תחא , תטרופמ הרוצב הפ םכל עיצאו תוישפוח תונכות המכ יתקדב .םכלש בשחמה
MailWasher :ידמ תכבוסמ אל לבא ,תוליעומ תויצקנופ תלעב ,לועפתל הלק יל

.תישפוח ןכ םג , EMC איה תוסנל רשפאש תפסונ הנכות

.IHateESpam הנכותה לע תומח תוצלמה יתעמש .םולשתב ןקלח תורחא תובר תונכות תומייק
($20 :ריחמה .םוי 30 לש הכרעה תפוקתל דירוהל ןתינ)

:Microsoft Outlook ישמתשמל
outlook expressל המיאתמ אל) קולטואאל ףסות הפיסומש תחלצומ דאמ תישפוח הנכות תמייק
 .תנייוצמ הדובע השועו (תיחכונה הסרגב 
.רתאב םיטרפ הילע אורקל ןתינו spambayes תארקנ הנכותה
.הנכותה תדרוהל רישי רושיק
.שומיש ידכ ךות תללכתשמו לבזה ראוד ינייפאמ תא "תדמול" איהש תאז הנכותב ןויערה

:טרופמ ףד ןלהל . mailwaser ב שמתשהל םילוכי outlook express ישמתשמ


.ראוד ןוניסל תישפוח הנכות : MailWasher


:תפסונ האירקל
:היבר ד"וע לש רתאב לבז ראוד אשונב ןיד יקספו םיטפשמ

:דיינה טנרטניאל דחוימב סחייתמ ,יטפשמה אשונב דועו

.לבזה ראוד דגנ םילעופ .spam ה תריצעל העונתה

...לבזמ ףסכ השועש ימל אמגוד :הרוק הז ךיא

לופיטו העינמל תוצע :תושעל המ

לבז ראודו םיסוריו לע

לבז ראוד לע דוע

רתא לש תורוחשה תומישרב םישמתשמ םיבר םינוגרא) לבז ראוד יחלוש יבגל רוריבו חווידל
(תילגנא) (לבז ראוד ןוניסל הז